หน้าหลัก

สมาคมผู้บริโภคสงขลา ยื่นหนังสือชะลอการเข้าร่วม ‘CPTPP’

Consumer Association of Songkhla

สมาคมผู้บริโภคสงขลา

previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

รายการ “โต๊ะข่าวผู้บริโภค”

วัตถุประสงค์สมาคม

  1. สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้บริโภค
  2. ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภค
  3. ขับเคลื่อนและผลักดันข้อเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสาธารณะ
  4. พัฒนากระบวนการผู้บริโภคให้เกิดจิตสำนึกการบริโภคอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะโดยรวม

สิทธิผู้บริโภค 5 ประการ

  1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร ข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
  2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกซื้อเลือกหาสินค้าหรือบริการ
  3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
  4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
  5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย เมื่อถูกละเมิดสิทธิ

ติดต่อเรา

สมาคมผู้บริโภคสงขลา
Consumer Association of Songkhla
เลขที่ 2  หมู่บ้านไทยสมุทร  ตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90110

โทรศัพท์  089-466-6695
อีเมล: consumer_songkhla@hotmail.com
ขอคำปรึกษา.. ปัญหาผู้บริโภค