เวทีประชุมติดตามการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคจังหวัดสงขลา
สมาคมผู้บริโภคสงขลา เข้าพบ ผอ.ศูนย์ดำรงธรรม ร่วมพูดคุยแนวทางการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่
เวทีประชุมติดตามการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคจังหวัดสงขลา
เวทีประชุมติดตามการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคจังหวัดสงขลา
เวทีพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครรับเรื่องร้องเรียน จังหวัดสงขลา
เวทีประชุมติดตามการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคจังหวัดสงขลา
สมาคมผู้บริโภคสงขลายื่นหนังสือชะลอการเข้าร่วม CPTPP

สมาคมผู้บริโภคสงขลา ยื่นหนังสือชะลอการเข้าร่วม ‘CPTPP’

สมาคมผู้บริโภคสงขลายื่นหนังสือชะลอการเข้าร่วม CPTPP
previous arrow
next arrow
Shadow
Slide One - copy
Slide One - copy
Slide One - copy
Slide One - copy
Slide One
Slide One
Slide Two
Slide Two
previous arrow
next arrow
การเข้ารับการรักษากรณีติดเชื้อโควิด-19

บทความผู้บริโภค

เสริมสร้างความเข้มแข็ง

สนับสนุนและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของผู้บริโภค

เฝ้าระวังปัญหา

ติดตามและเฝ้าระวัง
สถานการณ์ปัญหาผู้บริโภค

ขับเคลื่อนนโยบาย

ขับเคลื่อนและผลักดัน
ข้อเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้บริโภคและสาธารณะ

บริโภคอย่างยั่งยืน

พัฒนากระบวนการผู้บริโภคให้เกิดจิตสำนึกการบริโภคอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ประสานงาน จ.สงขลา และ เครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้

หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สภาองค์กรของผู้บริโภค
เลขที่ 1427  ถนนเพชรเกษม  ตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90110
โทรศัพท์  089-466-6695
อีเมล: tcc.songkhla@gmail.com
สมาคมผู้บริโภคสงขลา
เลขที่ 2  หมู่บ้านไทยสมุทร  ตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90110
โทรศัพท์  074-254-542,  089-466-6695
อีเมล: consumer_songkhla@hotmail.com
ขอคำปรึกษา.. ปัญหาผู้บริโภค