กรรมการคณะทำงาน

รศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล
นายกสมาคม

นายอับดลอาซีด หนิมุสา
อุปนายกสมาคมคนที่ 1

ภญ.ชโลม เกตุจินดา
อุปนายกสมาคมคนที่ 2

 

นางสาวจุฑา สังขชาติ
เลขาธิการสมาคม

นายสมศักดิ์ สุคนธรัตน์
กรรมการสมาคม

นายระนอง ซุ้นสุวรรณ
กรรมการสมาคม

นายอัษฎา บุษบงค์
กรรมการสมาคม

นางสมจิต ฟุ้งทศธรรม
กรรมการสมาคม

นายรุ่งเรือง จารุมโนกุล
เหรัญญิกสมาคม

นางสาวกรเกศ สมัครพงศ์
ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางสาวบารีย๊ะ ยาดำ
ปฏิคม/นายทะเบียน

นางปรีดา หนิมุสา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาวสุชาดา ชัยเดช
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาวศุภวรรณ ชนะสงคราม
ฝ่ายวิชาการ

นายเทิดทูน ดำรงค์ฤทธามาตย์
ฝ่ายวิชาการ
ขอคำปรึกษา.. ปัญหาผู้บริโภค