กรรมการคณะทำงาน

รศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล

นายกสมาคม / President

นายอับดลอาซีด หนิมุสา

อุปนายกสมาคมคนที่ 1
The first vice-president

ภญ.ชโลม เกตุจินดา

อุปนายกสมาคมคนที่ 2
The second vice-president

นางสาวจุฑา สังขชาติ

เลขาธิการสมาคม
The Secretariat

นายสมศักดิ์ สุคนธรัตน์

กรรมการสมาคม
Committee

นายระนอง ซุ้นสุวรรณ

กรรมการสมาคม
Committee

นายอัษฎา บุษบงค์

กรรมการสมาคม
Committee

นางสมจิต ฟุ้งทศธรรม

กรรมการสมาคม
Committee

นายรุ่งเรือง จารุมโนกุล

เหรัญญิกสมาคม
Treasurer

นางสาวกรเกศ สมัครพงศ์

ผู้ช่วยเหรัญญิก
Assistant Treasurer

นางสาวบารีย๊ะ ยาดำ

ปฏิคม/นายทะเบียน
Registrar

นางปรีดา หนิมุสา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Public Relations

นางสาวสุชาดา ชัยเดช

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Public Relations

นางสาวศุภวรรณ ชนะสงคราม

ฝ่ายวิชาการ
Academic Division

นายเทิดทูน ดำรงค์ฤทธามาตย์

ฝ่ายวิชาการ
Academic Division
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค