ความสำเร็จ

ความสำเร็จและรางวัลเชิดชูเกียรติ

  • พ.ศ. 2540 สั่งสมประสบการณ์อย่างยาวนานระหว่างโครงการบริโภคเพื่อชีวิตสงขลาและกลุ่มบริโภคเข้มแข็งสงขลาพัฒนาและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค แนวทางการทำงานคุ้มครองสิทธิร่วมกับองค์กรผู้บริโภคและด้านสาธารณสุข 27 องค์กร เสนอความเห็นปรับปรุงแก้ไข พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และจัดทำข้อเสนอเจตนารมณ์บริโภคต่อสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2540 และผลักดันองค์การอิสระตามมาตรา 57
  • พ.ศ. 2541-2543 ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือข่าย 8 จังหวัด เฝ้าระวังและติดตามผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ เช่น น้ำดื่มบรรจุขวด ภายใต้โครงการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้บริโภคและองค์กรผู้บริโภค (อย. สนับสนุนงบประมาณ) และจัดเวทีระดมความเห็นต่อกฎหมายนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
  • พ.ศ. 2544-2547 ร่วมกับมูลนิธิรักบ้านเกิดดำเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มองค์กรผู้บริโภคผลักดันกฎหมายสำคัญ เช่น พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  • พ.ศ. 2545-2548 ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน เพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีคุณภาพมั่นคง โดยกลไกกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม และทุกระดับ
  • พ.ศ. 2550 ร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศผลักดันองค์การอิสระผู้บริโภคตามมาตรา 61 จัดตั้งสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และดำเนินการศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง
  • พ.ศ. 2552 ได้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมผู้บริโภคสงขลา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2552
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค