วัตถุประสงค์องค์กร

วัตถุประสงค์ (Objectives)

  1. สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้บริโภค
  2. ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภค
  3. ขับเคลื่อนและผลักดันข้อเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสาธารณะ
  4. พัฒนากระบวนการผู้บริโภคให้เกิดจิตสำนึกการบริโภคอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะโดยรวม

วิสัยทัศน์ (Vision)

 

พันธกิจ (Mission)

 

ค่านิยม (Value)

 

คำขวัญ (Motto)

 

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

 

นโยบาย (Policy)

 

 

ขอคำปรึกษา.. ปัญหาผู้บริโภค