วัตถุประสงค์องค์กร

วัตถุประสงค์ (Objectives)

  1. สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้บริโภค
  2. ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภค
  3. ขับเคลื่อนและผลักดันข้อเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสาธารณะ
  4. พัฒนากระบวนการผู้บริโภคให้เกิดจิตสำนึกการบริโภคอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะโดยรวม

วิสัยทัศน์ (Vision)

สบส. รวมพลังเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ   
ปลุกจิตสำนึกผู้บริโภค
สร้างการมีส่วนร่วม
โดยใช้องค์ความรู้บูรณาการอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

  1. สร้างความเข้มแข็ง ปลุกจิตสำนึกให้ผู้บริโภค มีพิทักษ์สิทธิ ให้เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืน
  2. สร้างระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้เผยแพร่สู่สาธารณะ
  3. พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในการจัดการปัญหาทุกระดับ
  4. พัฒนาเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคให้มีคุณภาพครอบคลุมทั้งจังหวัด
  5. สร้างระบบกลไกเฝ้าระวังสำรวจประเด็นปัญหาผู้บริโภค นำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ “สภาผู้บริโภค”

ค่านิยม (Value)

“พร้อมเรียนรู้
เป็นเพื่อนคู่คิด เป็นมิตรร่วมแก้”

คำขวัญ (Motto)

“ผู้บริโภคเข้มแข็ง
รู้เท่าทัน อย่างยั่งยืน”

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

“เปิดรับความหลากหลายทางความคิด ความเชื่อ

เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

มีความมุ่งมั่นพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค”

นโยบาย (Policy)

1.ดำเนินงานอย่างอิสระปลอดจากอิทธิพลผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งด้านการเงินและด้านอื่นๆ

2.สนับสนุนการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3.  ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร ลด ละเลิก การบริโภคที่ไม่ปลอดภัย

 

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค