การถอดบทเรียนการดำเนินงานการเฝ้าระวังสื่อภาคใต้

 

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 สมาคมผู้บริโภคสงขลาพร้อมด้วย สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจ.ปัตตานี สมาคมผู้บริโภคสตูล เครือข่ายผู้บริโภคจ.ภูเก็ต เครือข่ายผู้บริโภคจ.กระบี่ ร่วมกันสรุปถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการสร้างกลไกการเฝ้าระวังและเตือนภัยผู้บริโภคเท่าทันสื่อภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อทบทวนการทำงานและประเมินความรู้ความเข้าใจการเฝ้าระวังสื่อออนไลน์ของเครือข่ายผู้บริโภค 5 จังหวัด
  2. เพื่อสรุปบทเรียนการทำงานเฝ้าระวังสื่อออนไลน์ที่ผ่านมา และหาข้อเสนอแนะเพื่อขยายผลการทำงานในพื้นที่โดยการดำเนินงานโครงการสร้างกลไกการเฝ้าระวังและเตือนภัยผู้บริโภคเท่าทันสื่อภาคใต้  ทำให้เครือข่ายฯ สามารถใช้ประโยชน์ได้ เป็นการพัฒนาตัวเองเรื่องเทคนิคทักษะ การวิเคราะห์ การจัดทำเก็บข้อมูลปัญหาอย่างเป็นระบบ ความท้าทายของกลุ่มแกนนำผู้สูงอายุ มีระบบการประเมินทักษะคนทำงานในพื้นที่  การทบทวนประสิทธิภาพการทำงานของทีมงาน  เพิ่มทักษะออนไลน์ ทำให้คนทำงานมีความมั่นใจ
    ซึ่งการทำงานที่ผ่านมาของเคือข่าย สามารถต่อยอดขยายผลระดับต่างๆ ในกลุ่มพื้นที่ชุมชนได้ เช่น การมีหลักสูตรไปใช้งานในพื้นที่ โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การสร้างนักต่อต้านข่าวปลอมติดอาวุธทางปัญญา  เพราะเห็นว่าปัญหาในโลกออนไลน์ที่มีมากขึ้นและเป็นปัญหาที่มาใหม่ตลอดเวลา ตัวผู้บริโภคเองต้องเรียนรู้และเท่าทัน
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค