ข่าวบิดเบือน ทุนมหาดไทย ให้เฉพาะเยาวชนไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเชิญชวนผ่านโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ทุนมหาดไทย ให้เฉพาะเยาวชนไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน
.
จากกรณีการส่งต่อข้อความความเรื่องการให้โควต้านักเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ โดยระบุว่าทุนมหาดไทยดังกล่าว ต้องเป็นนักเรียนอิสลามเท่านั้นถึงจะได้โควต้านี้
.
ทางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่า แต่เดิมทุนมหาดไทยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนมุสลิมในพื้นที่ได้เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและนำความรู้กลับไปพัฒนาพื้นที่ รวมถึงแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอัตราบุคลากรบางสาขา อันเป็นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เชิงสังคมจิตวิทยา
.
ต่อมา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้เสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ให้ขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทุกศาสนาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ในปี พ.ศ.2564 กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครทุนมหาดไทยโดยปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจากเยาวชนไทยมุสลิม เป็นเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหาย หรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงบโดยไม่จำกัดว่านับถือศาสนาใด
.
โดยผู้ที่สนใจสมัครทุนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับความเสียหายหรือที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://multi.dopa.go.th/haj/news/cate7/view111
.
ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dopa.go.th หรือโทร 02 226 2810
.
บทสรุปของเรื่องนี้คือ : แต่เดิมทุนมหาดไทยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ในปี พ.ศ.2564 ได้ปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจากเยาวชนไทยมุสลิมเยาวชนไทยมุสลิม เป็นเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหาย หรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงบโดยไม่จำกัดว่านับถือศาสนาใด
.
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
.
? ช่องทางการติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม
.
LINE : @antifakenewscenter (http://nav.cx/uyKYnsG)
สายด่วน : ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111 ต่อ 87
.
ที่มา : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค