คุ้มครองแล้ว! คนฉีด ‘วัคซีนทางเลือก’ รัฐรับเป็น ‘ผู้ป่วยฉุกเฉิน’ หากแพ้

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แก้ไขเพิ่ม “กลุ่มฉีดวัคซีนทางเลือก-จ่ายเงินเอง” ให้เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายกรณีโควิด-19 หากแพ้วัคซีน-มีอาการไม่พึงประสงค์  มีผลตั้งแต่ 7 ม.ค.เป็นต้นไป


เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) ซึ่งลงนามโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข

สำหรับเนื้อหาของประกาศดังกล่าว เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศฉบับก่อนหน้า โดยให้ยกเลิกความในข้อ 3 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 3 ให้ผู้ป่วยดังต่อไปนี้เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาลตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559

1. ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ

2. บุคคลกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) โดยการฉีดวัคซีนตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมการป้องกันและขจัดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) จากรัฐ หรือเกิดอาการแพ้วัคซีนหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการฉีดวัคซีน

3. บุคคลกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) โดยการฉีดวัคซีนทางเลือกหรือตัวเลือกที่ผู้ป่วยหรือบุคคลอื่นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และเกิดอาการแพ้วัคซีนหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการฉีดวัคซีน”

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ที่มา : https://www.thecoverage.info/news/content/2968

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค