คู่มือเคล็ดลับปรับ Mindset ยกระดับการทำงานบูรณาการ

คู่มือเคล็ดลับปรับ Mindset ยกระดับการทำงานบูรณาการ
ข้อมูลจากการถอดบทเรียนวิธีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยใช้หลัก 4C
= Connections
= Comfortaable
= Continues
= Communication
ข้อมูลจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

https://www.consumersouth.com/upload/forum/1.Mindset.pdf

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค