ทุกพื้นที่ควรมีระบบขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมปลอดภัยและราคาเป็นธรรม

 

🚌#ขนส่งสาธารณะกับมุมมองของนักศึกษา จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจสถานการณ์การใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการเชื่อมต่อการเดินทาง

🚍#ทุกพื้นที่ควรมีระบบขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมปลอดภัยและราคาเป็นธรรม

🚌การขนส่งสาธารณะที่ดี ต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด หรือจะเป็นใครควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม พร้อมทั้งสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกและง่ายดายและมีราคาที่สมเหตุสมผลต่อการใช้บริการ

🚌นางสาวอนุตตรีย์ คงคำขวัญ
นักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ

#สมาคมผูบริโภคสงขลา #ขนส่งสาธารณะ #ขนส่งสาธารณะภาคใต้

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค