ประชุมการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค พื้นที่อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

กิจกรรมเครือข่าย เช้าวันที่ 19-05-65 เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอรัตภูมิ ได้จัดประชุมคณะทำงานอำเภอ ครั้งที่ 1 โดยการสนับสนุนของหน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สภาองค์กรของผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์ ตามวาระประชุม ดังนี้
@แจ้งเพื่อทราบ //
..การดำเนินงานของเครือข่าย
..การเข้าร่วมงานของเครือข่ายฯ อ.รัตภูมิ ในเวทีสภาฯจังหวัด
..การเข้าร่วมประชุมสภาองค์กรของผู้บริโภค 28-29 มิ.ย.65
@รับรองรายงานการประชุม
..ไม่มี
@เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
..ทำความเข้าใจแผนงาน/กิจกรรมพื้นที่
@เรื่องเพื่อพิจารณา
..การวางแผนงาน จัดกิจกรรมในพื้นที่ (ประชุมเครือข่ายอำเภอ วันที่ 13 ส.ค.65 /ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 16 ส.ค.65/ การลงพื้นรณรงค์ในตลาดนัด)
@เรื่องอื่นๆ
..การแลกเปลี่ยนปัญหาผู้บริโภคในพื้นที่ เป็นต้น
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค