ประชุมคณะทำงานเครือข่ายหลักประกันสุขภาพฯ จังหวัดสงขลา ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

ช่วงบ่าย วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดสงขลา ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมผู้บริโภคสงขลา ได้จัดกิจกรรมประชุมออนไลน์ คณะทำงานเครือข่ายหลักประกันสุขภาพฯ สงขลา เพื่อติดตามและเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ การทำงานในพื้นที่ช่วงสถานการณ์โควิด-19 และ เพิ่มเติมชุดข้อมูลการสื่อสาร เพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสารสาธารณะให้กับแกนนำคณะทำงานในพื้นที่ ในด้านการให้ข้อมูลการฉีดวัคซีน แลกเปลี่ยนข้อมูลการรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนร่วมลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและทั่วไป ผ่านแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม และการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในระดับพื้นที่ เพื่อเข้าร่วมกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค