ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ สมาคมผู้บริโภคสงขลา

สมาคมผู้บริโภคสงขลา กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโรงแรมหาดใหญ่รามา
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค