ผู้บริโภครู้ไหม? ถ้าเรากู้ซื้อคอนโดไม่ผ่าน โครงการไม่มีสิทธิ มายึดเงินดาวน์ หรือ เงินจองที่ไม่ได้จ่ายในวันทำสัญญาของเรานะ !

ผู้บริโภครู้ไหม? 💡ถ้าเรากู้ซื้อคอนโดไม่ผ่าน โครงการไม่มีสิทธิ มายึดเงินดาวน์ หรือ เงินจองที่ไม่ได้จ่ายในวันทำสัญญาของเรานะ !
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 378 ระบุว่า เงินที่ผู้ประกอบการมีสิทธิได้จากลูกค้า คือ เงินมัดจำเท่านั้น
ที่ให้ไว้ในขณะทำสัญญาเท่านั้น เพราะถือเป็นเบี้ยปรับ แต่เงินส่วนอื่น ๆ เช่น เงินจอง เงินดาวน์ โครงการจะต้องคืนให้ลูกค้าทั้งหมด
นอกจากนี้ ปลายปี 2563 ที่ผ่านมา เลขาธิการ สคบ. เคยให้สัมภาษณ์และยืนยันว่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ อาทิ ห้องชุด หรือบ้านจัดสรรไม่สามารถยึดเงินจองและเงินดาวน์ห้องชุดของลูกค้าที่กู้ซื้อไม่ผ่านรวมถึงยังได้ทำ MOU กับตัวแทนสมาคมอสังหาริมทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคได้เงินจองคืน กรณีสินเชื่อบ้านไม่ได้รับการอนุมัติ
ที่มา :
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค