พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำอาสาสมัครผู้บริโภครับเรื่องร้องเรียนและเฝ้าระวังในยุคออนไลน์ จังหวัดสงขลา

บ่ายวันที่ 29 เมษายน 2564 สมาคมผู้บิโภคสงขลา ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการรับเรื่องร้องเรียนและเฝ้าระวังในยุคออนไลน์จังหวัดสงขลา ผ่านระบบ ZOOM เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมเจอหน้ากันได้ โดยมีผู้เข้าร่วมผู้ประสานงานระดับพื้นที่ คือ อำเภอระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ สิงหนคร เมือง รัตภูมิ ควนเนียง บางกล่ำ นาหม่อม คลองหอยโข่ง หาดใหญ่ และสะเดา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ในการรับเรื่องร้องเรียนและเฝ้าระวังออนไลน์ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลเรื่องร้องเรียนลงแบบฟอร์มผ่านระบบกูเกิ้ลฟอร์ม และมีการแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาผู้บริโภคในระดับพื้นที่ มีการร่วมทำแบบทดสอบความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคเพื่อวัดความรู้ของเครือข่ายคนทำงานคุ้มครองผุู้บริโภค แกนนำสามารถทำแบบทดสอบผ่านเฉลี่ยน 15-19 คะแนน (เต็ม20) และร่วมวิเคราะห์ปัญหาผู้บริโภคโดยใช้ 10 คำถามชวนคิด..

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค