ภาคีภาคใต้ระดมความคิดเห็นสร้างพื้นที่ทางม้าลายปลอดภัย

4 มีนาคม 2565 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ ร่วมด้วยเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสำนักงานบรรเทาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดนราธิวาส ร่วมเวทีสัมมนาระดมภาคีภาคใต้สร้างพื้นที่ทางม้าลายปลอดภัย
 
การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายชวลิต วิมลรัตน์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาเป็นเกียรติในพิธีเปิดการเสียวการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากภาคีต่างๆได้แก่ นายยงยุทธ แสงพรหม เลขาธิการสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย/เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดสงขลา นางนฤมล เมฆบริสุทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์พิทักษ์สิทธิ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค นายอดิศักดิ์ อังคสินธวังกูล เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต
จากการเสวนาและการแลกเปลี่ยนข้อมมูลความคิดเห็นได้มีข้อเสนอและแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันคือ
ข้อเสนอเพื่อดำเนินการร่วมกันต่อไป
1. การผลักดันเพื่อให้เกิดการบังคับใช้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นพรบจราจร
2. จัดทำข้อมูลของแต่ละภาคีและรวบรวมเพื่อร่วมนำเสนอในกลไกระดับนโยบายและภาคียุทธศาสตร์
3. การแสวงหาและขยายการทำงานร่วมกับภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ร่วมกันให้ความเห็นจัดทำข้อเสนอเป็นวาระระดับจังหวัดเชื่อมระดับชาติประเด็นทางม้าลายปลอดภัยให้ร่วมกับประเด็น ลดความเร็ว หมวกกันน็อค เมาแล้วขับ
5. จัดทำแผนงานรณรงค์ที่ต้องมีความต่อเนื่องและเข้มข้นอย่างต่อเนื่องกำหนดพื้นที่ทางยุทธวิธีเพื่อปฏิบัติการแบบมุ่งเป้า
แนวทางปฏิบัติเพื่อลดอุบัติเหตทางม้าลาย
1. การสำรวจทางม้าลายสู่การปรับปรุงร่วมกัน
2. ปฏิบัติการรณรงค์และรวบรวมข้อมูลที่จุดพื้นที่
3. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดการความรู้เกี่ยวกับทางม้าลายปลอดภัยที่มีมาตรฐานและร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง
4. การขยายการทำงานลงพื้นที่ผ่านกลไกสอบท้องถิ่น
5. การใช้วิศวกรรมจราจรเพื่อกำหนดและกำกับพฤติกรรมมนุษย์โดยเฉพาะคนขับ
6. การใช้เทคโนโลยีร่วมเพื่อเพิ่มมาตรการบังคับใช้กฎหมายบทลงโทษที่ชัดเจนเก็บแนวทางการสร้างจิตสำนึกในการระบบการศึกษามีแล้วพอหรือไม่ทำไมไม่เป็นจริง
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค