ร่วมติดตาม การแถลงข่าว : เปิดตัวเครือข่ายตรวจสอบความจริงระดับภาค

 
ติดตาม การแถลงข่าว : เปิดตัวเครือข่ายตรวจสอบความจริงระดับภาค วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ติดตามถ่ายทอดสดทางเพจ Cofact . Ubon Connect , พะเยาทีวี
กล่าวเปิดการแถลงข่าว โดย
– คุณญาณี รัชต์บริรักษ์ รักษาการผอ.สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ทิศทางตรวจสอบความจริง 7 เครือข่าย
– คุณสุชัย เจริญมุขยนันท์ ผู้ก่อตั้ง Ubon Connect จังหวัดอุบลราชธานี
– คุณจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงส์ นายกสมาคมสื่อสารมวลชน จังหวัดตราด
– คุณเจริญ ถิ่นเกาะแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายอันดามันโคแฟค เครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต
– คุณชัยวัฒน์ จันธิมา พะเยาทีวี ทีวีชุมชน จังหวัดพะเยา
– ผศ.ดร. ณภัทร เรืองนภากุล คณะสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
– รศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
– อาจารย์ชโลม เกตุจินดา กรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ จังหวัดสงขลา
สะท้อนมุมคิดจาก Fact Checker มืออาชีพ
– คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้จัดการ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ บมจ. อสมท
ความร่วมมือจาก Global สู่ Local
– คุณธนภณ เรามานะชัย Trainer, Google News Initiative (GNI)
ดำเนินการอภิปราย โดย
– ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ที่ปรึกษาโคแฟค (ประเทศไทย)
สรุปปิดการแถลงข่าว โดย
– คุณสุภิญญา กลางณรงค์ ผู้ร่วมก่อตั้งโคแฟค
อบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มข้อมูลในระบบโคแฟคโดย กองบรรณาธิการโคแฟค
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค