พ.จเด็จ กล่าวว่า ราคาค่าบริการทุกอย่างนั้นเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างสมาคมโรงพยาบาลเอกชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) และ สปสช. พร้อมทั้งนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งรายการต่างๆ ที่มีในบัญชีก็เป็นรายการที่โรงพยาบาลเอกชนเสนอมา ดังนั้นจึงไม่มีเหตุที่จะเก็บเงินจากผู้ป่วยและต้องให้คืนเงินไป

อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งเมื่อโรงพยาบาลเรียกเก็บในรายการที่ไม่มีในบัญชีที่ สปสช.จ่ายเงินให้ จึงไปเก็บเอาจากผู้ป่วย กรณีนี้ขอให้ทำเรื่องมาที่อธิบดี สบส. เพื่อขยายรายการค่าใช้จ่าย ซึ่งในรอบ 1 ปีที่ผ่านมามีการขยายรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปแล้ว 3 ครั้ง จาก 3,000 รายการ เพิ่มเป็น 4,800 รายการ ดังนั้นไม่จำเป็นต้องเก็บจากประชาชน เพราะเมื่อขยายรายการค่าใช้จ่ายแล้ว สปสช.จะจ่ายคืนย้อนหลังให้

“บางกรณีมีการการเรียกเก็บเงินมัดจำไว้ก่อน สปสช.ก็ปรับรอบการจ่ายให้เร็วขึ้น ให้ใช้เอกสารส่งเบิกง่ายขึ้น และเปิดระบบสื่อสารโดยตรงกับโรงพยาบาลเอกชนเพื่อให้สอบถามข้อสงสัยต่างๆ ดังนั้นไม่มีเหตุให้เรียกเก็บมัดจำไว้ก่อน หรือแจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ป่วยสับสน ซึ่งขณะนี้ทางอธิบดี สบส. มีหนังสือเวียนไปยังโรงพยาบาลเอกชนแล้วว่า ให้งดการเรียกเก็บมัดจำ และงดแจ้งค่าใช้จ่ายแก่ผู้ป่วย เพราะจะสร้างความตื่นตระหนกแก่ผู้ป่วย” นพ.จเด็จ กล่าว