สปสช.ขยายเวลายื่นคำร้อง ม.41 เป็น 2 ปี คุ้มครอง “ผู้มีสิทธิบัตรทอง”

“อนุทิน” ลงนามข้อบังคับฯ ขยายเวลายื่นคำร้อง ม.41 กรณีได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลจาก 1 ปี เป็น 2 ปี หลังบอร์ด สปสช. เห็นชอบตามข้อเสนอ เพื่อคุ้มครอง “ผู้มีสิทธิบัตรทอง” ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกองทุนสุขภาพ  

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ได้ลงนามในข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อน ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 แล้ว

ทั้งนี้สาระสำคัญของข้อบังคับฯ เป็นการปรับปรุงแก้ไข โดยให้ผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง ที่ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ ทายาท หรือผู้อุปการะ หรือหน่วยบริการที่ให้บริการ มีสิทธิยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา 41 พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 สามารถยื่นคำร้องภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ทราบความเสียหาย จากข้อบังคับฯ เดิมที่กำหนดให้ยื่นคำร้องภายใน 1 ปี

“การปรับปรุงแก้ไขนี้เป็นการดำเนินการโดยคณะกรรมการควบคุมคุณภาพฯ เพื่อขยายระยะเวลาการยื่นคำร้องขอรับการเยียวยากรณีได้รับความเสียจากการรักษาพยาบาล ที่ไม่ใช่เกิดจากพยาธิสภาพของโรค เพิ่มระยะเวลาเป็น 2 ปี เพื่อให้สิทธิผู้มีสิทธิบัตรทองเท่าเทียมกับผู้ประกันตน โดยในระบบประกันสังคมกำหนดให้สามารถยื่นคำร้องได้ในระยะเวลา 2 ปี”

นพ.สุพรรณ กล่าวว่า การขยายระยะเวลายื่นคำร้องนี้ นับเป็นการพัฒนางานด้านคุ้มครองสิทธิผู้มีสิทธิบัตรทองอีกก้าวหนึ่ง เพราะด้วยระยะเวลาเพียง 1 ปี ที่ผ่านมีก็มีผู้รับบริการบางส่วนที่ยื่นไม่ทันจึงทำให้เสียสิทธินี้ไปและไม่ได้รับการเยียวยา ขณะที่ความเสียหายจากการรับบริการ บางครั้งการรับรู้อาจค่อนข้างช้า รวมถึงการค้นหาสาเหตุหลายกรณีต้องใช้เวลาและมีระยะเวลาที่ไม่เท่ากัน การขยายระยะเวลาเป็น 2 ปี จึงช่วยลดช่องว่างนี้ และที่สำคัญเป็นการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกองทุนสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิการดูแลที่เท่าเทียมกัน

ที่มา : https://www.hfocus.org/content/2021/05/21608

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค