สปสช.จับมือ HITAP เปิดตัวเว็บไซต์ เพิ่มช่องทางเสนอหัวข้อ พัฒนาสิทธิประโยชน์ ‘บัตรทอง’

สปสช.จับมือ HITAP รุกเพิ่มช่องทางสื่อสารการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์บัตรทองกับประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และเป็นช่องทางในการเสนอความคิดเห็นได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ชี้ในเชิงกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์นั้นค่อนข้างสมบูรณ์แล้ว เหลือแต่เพิ่มการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้รับทราบข้อมูลและเสนอความคิดเห็นได้ง่ายมากขึ้น พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ 1 พ.ย.นี้


นางวราภรณ์ สุวรรณเวลา ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงทิศทางกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ (Universal Coverage Benefit Package : UCBP) ในอนาคตว่า สิทธิประโยชน์ของ สปสช. มีรายการที่ครอบคลุมรอบด้านและขยายอย่างต่อเนื่องมาตลอด 18-19 ปี ซึ่งในเชิงกระบวนการพัฒนานั้น ตนมองว่ามีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอหัวข้อสิทธิประโยชน์ การจัดลำดับความสำคัญ การศึกษาวิจัย และเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจ แต่ที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาคือเรื่องการสื่อสารผ่านเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารและให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถเสนอหัวข้อในการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ได้สะดวกมากขึ้น

นางวราภรณ์ กล่าวว่า ผู้ที่เสนอหัวข้อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์คือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 7 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.ผู้กำหนดนโยบาย 2.ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ 3.นักวิชาการด้านสาธารณสุข 4.กลุ่มประชาชน ทั้งภาคประชาสังคม เครือข่ายผู้ป่วย และ ประชาชนทั่วไป 5.ภาคอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 6.คณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานของ สปสช. 7.กลุ่มนวัตกรรมทางการแพทย์ โดยที่ผ่านมาช่องทางการเสนอหัวข้อในแต่ละปี ในช่วงเวลารับหัวข้อ สปสช.จะส่งหนังสือแจ้งกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เสนอหัวข้อสิทธิประโยชน์พร้อมข้อมูลประกอบตามเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ ยังมีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประจำปีซึ่งจะมีประเด็นสิทธิประโยชน์ที่มาจากภาคประชาชน และบางครั้งก็มาจากหนังสือแจ้งความเดือดร้อนหรือข้อจำกัดต่างๆส่งมาถึง สปสช.โดยตรง หรือแจ้งผ่านสายด่วน สปสช. 1330 รวมทั้งช่องทางการเสนอหัวข้อทางเว็บไซต์

อย่างไรก็ดี ช่องทางการเสนอหัวข้อการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ทางเว็บไซต์ในอดีตที่ผ่านมา อาจมีรายละเอียดต่างๆไม่มากนัก ดังนั้น สปสช.จึงร่วมมือกับโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ: HITAP ในการพัฒนาเว็บไซต์ https://ucbp.nhso.go.th ซึ่งจะจัดหมวดหมู่ประเด็นข้อเสนอที่ชัดเจนและมีการคืนข้อมูลแก่ผู้เสนอหัวข้อ ว่าประเด็นความคิดเห็นที่ได้เสนอไปนั้นมีการนำไปดำเนินการอย่างไรบ้าง และจะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียรู้จักช่องทางนี้ให้มากขึ้น อย่างไรก็ดี ช่องทางการเสนอหัวข้อการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ช่องทางอื่นๆ สปสช.ก็ยังให้ความสำคัญเช่นเดิม

“การเสนอหัวข้อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์จะต้องเสนอพร้อมข้อมูลประกอบ ซึ่งอาจยังมีข้อจำกัดในส่วนของภาคประชาชน ในการเสนอหัวข้อสิทธิประโยชน์พร้อมข้อมูลประกอบ ทำให้อาจจะค่อนข้างใช้เวลาในการทำความชัดเจนเพื่อนำเข้าสู่การศึกษาวิจัยต่อไป ดังนั้น ประเด็นสิทธิประโยชน์ในระบบบัตรทองที่ระบุประเภท ขอบเขต หรือปัญหาชัดเจนที่มีการเสนอผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นประจำปีและผ่านกระบวนการต่างๆมาสู่ข้อเสนอระดับประเทศ ก็มีโอกาสที่จะนำไปพัฒนาสิทธิประโยชน์ได้มากขึ้น” นางวราภรณ์ กล่าว

ทั้งนี้ วันจันทร์ที่ 1 พ.ย. 2564 เวลา 10.00 -12.00 น. สปสช.ร่วมกับ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) จะเปิดตัวเว็บไซต์โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UCBP) ถึงเวลา #อัพเวลบัตรทอง

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน “เสวนาสิทธิคู่คนไทย พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ UCBP” ที่จะช่วย #อัพเวลบัตรทอง ของทุกคน ให้ตอบโจทย์มากขึ้น ผ่านระบบ Live Steaming บนเพจ Facebook HITAP https://www.facebook.com/HITAPTHAILAND และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

 

ที่มา : https://www.thecoverage.info/news/content/2627

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค