สมาคมผู้บริโภคสงขลาร่วมกระบวนการตรวจประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ

สมาคมผุ้บริโภคสงขลา และเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง  5 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดสตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 42 องค์กร
ฝ่าโควิด-19 มาตรวจประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ ภาคใต้ตอนล่าง ในวันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณห้องประชุมโรงแรมคริสตัลอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
… เข้าร่วม “การประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ ภาคใต้ตอนล่าง” ที่ตรวจรับรองการประเมินโดย ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ(คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
…เราต่างเชื่อมั่นในการบวนการประเมินเพื่อพัฒนาและยกระดับการทำงานขององค์กรผู้บริโภค ให้มีมาตรฐาน นำไปสู่กลไกฟันเฝืองสำคัญในการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค