สมาคมผู้บริโภคสงขลา ร่วมติดตามการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้รถรับส่งนักเรียนปลอดภัยโรงเรียนเทศบาล 2คลองจิหลาด

 
05-02-67 แผนงานโครงการการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยและเป็นธรรมโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค ภาคใต้ ร่วมสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานการจัดการศูนย์การเรียนรู้รถรับส่งนักเรียนปลอดภัยเครือข่ายผู้ยริโภค จ.กระบี่ โรงเรียนเทศบาล2คลองจิหลาด จ.กระบี่ ในโอกาส ได้รับการคัดเลือกเป็นแหล่งศึกษาดูงาน งานสัมมนาสอจร.สัญจร ภาคใต้ จ.กระบี่ ในประเด็น การเสริมสร้างวินัยจราจรและความปลอดภัยในสถานศึกษาทางเลือกการเดินทางแทนจักรยานยนต์ (รถรับส่งนักเรียน)
โดยทางโรงเรียนมีการดำเนินการจัดการรถรับส่งนักเรียน ทำข้อมูลของนักเรียน คนขับ และจัดการเรื่องจุดจอดรับส่งนักเรียน เครร่วมถึงมีกลุ่มไลน์ในการประสานติดตาม กับ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง คนขับรถ สำหรับนักเรียนที่ใช้รถจักรยานยนต์ ทางโรงเรียนมีมาตรการ ให้เด็กต้องอายุ15ปีขึ้นไปและต้องมีใบขับขี่ถึงจะอนุญาตให้สามารถขับรถจัดรยานต์ยนต์มาโรงเรียนได้ รวมถึงผู้ปกครองต้องมีการทำหนังสืออนุญาติให้เด็กขับรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน
ซึ่งการดำเนินการเรื่องความปลอดภัยทางถนน ของฌนงเรียนเทศบาล2คลองจิหลาด เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการการทำร่วมร่วมกันเพื่อควาใแลอดภัยของเด็กและเยาวชน
ทางเครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้ สมาคมผู้บริโภคสงขลา เครือข่ายผู้บริโภคจ.กระบี่ ได้มีการนำเสนอแผนงานโครงการการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะมี่ปลอดภัยและเป็นธรรมโเยการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคภาคใต้ ประเด็นหลักเรื่องการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้รถรับส่งนักเรียนปลอดภัยใน3จังหวัดคือ โรงเรียนหาดใหญ่วิทบาลัย2จ.สงขลา โรงเรียนอามานะศักดิ์ จ.ปัตตานี และโรงเรียนเทศบาล2คลองจิหลาด เพื่อเป็นศูนย์การ้รียนรู้รถรับส่งนักเรียนในพื้นที่ภาคใต้
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค