สรุปเรื่องร้องเรียนหน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สมาคมผู้บริโภคสงขลา ประจำปี 2564 ปัญหา – การสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นอันดับ1

สรุปเรื่องร้องเรียนหน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สมาคมผู้บริโภคสงขลา ประจำปี 2564 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง ธันวาคม 2564 ทั้งสิ้นจำนวน 357 กรณี ดังนี้

– การสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 199 กรณี
– บริการสุขภาพและสาธารณะสุข จำนวน 57 กรณี
– อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 52 กรณี
– สินค้าและบริการทั่วไป จำนวน 31 กรณี
– การขนส่งและยานพาหนะ จำนวน 12 กรณี
– การเงินการธนาคาร ประกัน จำนวน 5 กรณี
– บริการสาธารณะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 กรณี

โดยเรื่องที่มีการร้องเรียนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่ประเด็นการสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการเฝ้าระวังปัญหาสื่อออนไลน์โดยเครือข่ายผู้บริโภคในพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิด – 19 ที่มีการสื่อสารข้อมูลบิดเบือนอย่างแพร่หลายในสื่อออนไลน์ รวมถึงประเด็น sms หลอกลวงเอาข้อมูลส่วนตัวไปทำธุรกรรมผิดกฎหมาย ชวนกู้เงิน และชวนเล่นพนันออนไลน์
อันดับสองประเด็นบริการสุขภาพและสาธารณะสุข ส่วนใหญ่เป็นการให้คำปรึกษาหรือแนะนำเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพ เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดสงขลามีแรงงานแฝงเข้ามาทำงานในพื้นที่จำนวนมาก และเป็นประเด็นได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19
อันดับสามประเด็นอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากการสำรวจและเฝ้าระวังปัญหายาชายแดนที่ ไม่ปลอดภัยมีการผสมสารสเตียรอยในตัวยา และการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ยาฟ้าทะลายโจรสวมเลขทะเบียนปลอมและยังไม่ได้รับทะเบียนยาถูกต้อง นอกจากนี้เป็นเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคในพื้นที่ที่พบปัญหาด้านอาหารไม่มีคุณภาพและแพ้เครื่องสำอาง
……
ผู้บริโภคมีปัญหา สามารถปรึกษา หรือร้องเรียนได้ที่…..
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค