สัญญาณเน็ตบ้านไม่ดี ยกเลิกได้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

สภาผู้บริโภคยืนยัน ยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตบ้านเนื่องจากปัญหาคุณภาพบริการ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม กรณีถูกเรียกเก็บเงินต้องเป็นไปตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการพิจารณาเงื่อนไขการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าติดตั้งอุปกรณ์

จากการที่ มีผู้บริโภคโพสต์ลงเฟซบุ๊กกรณีถูกผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตปฏิเสธไม่ให้ยกเลิกบริการ รวมทั้งเรียกเก็บค่าปรับอุปกรณ์และค่าแรกเข้า นั้น

วันนี้ (29 กันยายน 2566) โสภณ หนูรัตน์ หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค สภาผู้บริโภค กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาบริการอินเตอร์เน็ตได้แม้ไม่ครบกำหนดตามสัญญา และหากมีเหตุที่เกิดจากการให้บริการผู้บริโภคก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ทั้งนี้ สัญญาให้บริการอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการจะมีด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ 1) ประเภทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือค่าอุปกรณ์ ซึ่งผู้ให้บริการจะกำหนดระยะเวลาของสัญญาบริการและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าติดตั้งเพิ่มเติมไม่ได้ และ 2) ประเภทไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือค่าอุปกรณ์ (ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือค่าติดตั้ง) แม้ผู้ให้บริการสามารถกำหนดระยะเวลาบริการได้ แต่ผู้บริโภคมีสิทธิยกเลิกบริการก่อนครบกำหนดสัญญาได้และให้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือค่าติดตั้งอุปกรณ์ตามสัดส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการ

หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค กล่าวเพิ่มเติมว่า สิทธิผู้บริโภคที่จะขอยกเลิกสัญญาบริการนั้นเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง แนวทางการพิจารณาเงื่อนไขการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าติดตั้งอุปกรณ์ ปี 2559

หากเป็นสัญญาประเภทแรกผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าติดตั้งเพิ่มเติมภายหลังขอยกเลิกไม่ได้อย่างแน่นอนทำไม่ได้โดยเด็ดขาด แต่หากผู้บริโภคใช้บริการในประเภทที่สอง สิทธิที่จะขอยกเลิกสัญญาโดยที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือค่าติดตั้งอุปกรณ์จะต้องเกิดมาจากเหตุที่เกิดจากมาตรฐานบริการ เช่น สัญญาณติด ๆ ดับ ๆ, ความเร็วไม่คงที่ หรือไม่เป็นไปตามโฆษณา เหตุเหล่านี้ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือค่าติดตั้งอุปกรณ์จากผู้บริโภคไม่ได้

อย่างไรก็ตาม แม้การยกเลิกบริการจะเกิดจากเหตุส่วนตัวของผู้บริโภค เช่น ย้ายหอ เปลี่ยนที่พัก, รับค่าบริการไม่ไหว หรือย้ายค่ายเครือข่าย ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือ
ค่าติดตั้งอุปกรณ์ได้เพียงต้องหักตามสัดส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการ ดังนั้น หากผู้บริโภคถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าติดตั้งที่ไม่เป็นไปตามสัญญาบริการ หรือไม่เป็นไปตามประกาศสำนักงานกสทช. ดังกล่าว เป็นการกระทำที่ผิดสัญญาบริการและอาจเข้าข่ายละเมิดสิทธิความเป็นธรรมในการทำสัญญาต่อผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

ตัวอย่างการคิดค่าบริการ
———-
มนตรีถูกชักชวนจากเครือข่ายหนึ่งให้ติดตั้งอินเตอร์บ้านฟรีค่าธรรมเนียมและค่าแรกเข้า ซึ่งหากไม่ได้รับยกเว้นมนตรีจะต้องจ่าย 2,400 บาท มีข้อตกลงจะต้องใช้บริการให้ครบ 1 ปี มนตรีใช้บริการได้ 6 เดือน และต้องการยกเลิกก่อนครบกำหนด มนตรีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือค่าติดตั้งอุปกรณ์ได้ ตามสัดส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการ คือ 6 เดือน คิดคำนวณได้เดือนละ 600 บาท ดังนั้น ผู้ให้บริการมีสิทธิเรียกเก็บกับมนตรีได้เพียง 600 บาท ไม่ใช่ 2,400 บาท

สำหรับผู้บริโภคที่พบปัญหาถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าติดตั้งที่ไม่เป็นไปตามสัญญาให้เตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบริการ เช่น ใบปลิว โฆษณาตามอินเตอร์เน็ตที่ระบุค่าแรกเข้าหรือค่าติดตั้ง, ใบรับมอบอุปกรณ์ และใบแจ้งหนี้ และนำหลักฐานดังกล่าวไปแจ้งปฏิเสธหรือติดต่อขอทำคำขอยกเลิกที่ศูนย์บริการของอินเทอร์เน็ตค่ายนั้น ๆ นอกจากนี้ แนะนำให้ร้องเรียนไปที่ กสทช. ติดต่อสายด่วน 1200 หรือได้ที่สภาองค์กรของผู้บริโภค ติดต่อ 02 239 1839 กด 1 ด้วย เพื่อช่วยติดตามเรื่องในกรณีที่บริษัทไม่ทำตามคำข้อขอของผู้บริโภค

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #สภาผู้บริโภค #ผู้บริโภค

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค