หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สภาองค์กรของผู้บริโภค จัดเวทีความร่วมมือเครือข่ายนักกฏหมายและทนายความเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สภาองค์กรของผู้บริโภค จัดเวทีความร่วมมือเครือข่ายนักกฏหมายและทนายความเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
 

วันที่ 21 กันยายน 2564 ได้จัดวงประชุมความร่วมมือเครือข่ายนักกฏหมายและทนายความเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลา โดยมีเครือจข่ายทนาย นักกฏหมาย นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา มอ.หาดใหญ่ ม.หาดใหญ่ และ ม.ทักษิณ และเครือข่ายผู้บริโภค เข้าร่วมจำนวน 25 คน โดยมีวัตถุประสงค์
?เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค การรับรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินคดีผู้บริโภคจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและสมาคมผู้บริโภคสงขลา
?เพื่อสร้างความร่วมมือทางกฏหมายร่วมกับนักกฏหมาย ทนาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันปรึกษาหารือแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับมาตรฐานการทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ
?เพื่อทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สภาองค์กรของผู้บริโภค
?เกิดข้อเสนอแนวทางการทำงานร่วมกัน คือ
-การสร้างช่องทางประสานงาน ทางไลน์กลุ่ม กำหนดวัตถุประสงค์ร่วม
-การสื่อสารประชาสัมพันธ์
-เสริมการทำงานให้กับหน่วยงานประจำจังหวัด
-พิจารณาและประเมินคดีเชิงยุทธศาสตร์ ที่อาจไม่มีคนร้อง แต่เป็นประเด็นปัญหาเชิงพื้นที่ โดยใช้เรื่องกฏหมาย
-การจัดกระบวนการเรียนรู้คดีตัวอย่าง
-การสร้างเครือข่ายทนายให้มีความเชี่ยวชาญ
-การพัฒนาเครือข่ายผู้บริโภคโดยขยายในกลุ่มนักศึกษา หรือเป็นช่องทางให้เครือข่ายแกนนำได้ร่วมเรียนรู้
-เสริมการเรียนรู้ด้วยการเชิญทนายที่มีประสบการณ์ด้านการฟ้องคดีผู้บริโภค
-การเรียนรู้เพื่อส่งต่อกรณีการฟ้องทางปกครอง
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค