อว.-ศธ.-กสทชร่วมยกระดับเครือข่ายการศึกษาชาติ

อว. – ศธ. – กสทช จับมือยกระดับเครือข่ายทางการศึกษาแห่งชาติ ใช้ USO ของ กสทช. และ UniNet ของ อว. เร่งการเข้าถึงเทคโนโลยีโทรคมนาคมและไอที ตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ เพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาแห่งชาติ โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  และนายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  เข้าร่วม โดยศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์  กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าว เพื่อร่วมสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับเครือข่ายทางการศึกษาแห่งชาติ NEdNet ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยของประเทศ โดยจะบูรณาการทรัพยากรโทรคมนาคมและระบบสื่อสารความเร็วสูง ดึงศักยภาพการใช้งานของ ทั้ง 3 หน่วยงานเข้าด้วยกัน คือ NEdNet, USO ของ กสทช.และ UniNet ของ อว.

ปลัดอว.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงข่าย การเข้าถึงแหล่งข้อมูล และการบริการโทรคมนาคมมาใช้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการศึกษา การเรียนรู้ และการวิจัยของประเทศ มุ่งที่จะใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้เครือข่ายการศึกษาแห่งชาติเป็นเครือข่ายที่มีความเร็วสูง เสถียร ครอบคลุมการใช้งานทุกโรงเรียน และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ สำหรับการเรียนการสอนทั้งในระดับขั้นพื้นฐาน และเอื้อประโยชน์กับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในการศึกษาค้นคว้าวิจัย โดยเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย UniNet ของ อว. ไปยังสถาบันอุดมศึกษา และแหล่งค้นคว้า แหล่งสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รวมถึงฐานข้อมูลทางวิชาการและเครือข่ายห้องสมุดได้ทั่วโลก

“อว. ได้มีส่วนร่วมในการประชุมหารือจัดทำแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565-2569) ร่วมกับ กสทช. โดยมุ่งหวังให้การให้บริการโครงข่าย และบริการอินเทอร์เน็ตเข้าถึงประชาชนและหน่วยงานภาครัฐในชนบทห่างไกลและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้งานในชนบทอย่างแท้จริง จากการหารือทุกฝ่ายต่างตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกันสนับสนุนและพัฒนาปรับปรุงเครือข่ายทางการศึกษาแห่งชาติ NEdNet ร่วมกัน โดยใช้ USO ของ กสทช. และ UniNet ของ อว. เข้าร่วม โดยมีระยะเวลาการร่วมมือของ 3 หน่วยงาน 5 ปี ซึ่งสอดรับกับการดำเนินงานของแผนฉบับที่ 3 และจะมีการพัฒนาการดำเนินการตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อการพัฒนาอย่างพลิกผันทางเทคโนโลยีของโลก” ปลัดอว.กล่าว

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค