เครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้ ประชุมหารือและวางแผนแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยและเป็นธรรมโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค ภาคใต้  ให้สอดคลองกับสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 

เครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้ ประชุมหารือและวางแผนแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยและเป็นธรรมโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค ภาคใต้  ให้สอดคลองกับสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19

การประชุมหารือและวางแผนแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยและเป็นธรรมโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค ภาคใต้ โดยมีสมาคมผู้บริโภคสงขลา สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจ.ปัตตานี เครือข่ายผู้บริโภคจ.กระบี่ เครือข่ายผู้บริโภคจ.ภูเก็ตและเครือข่ายผู้บริโภคจ.นราธิวาส ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การใช้รถดดยสารสาธารณะในพื้นที่ในช่วงการระบาดของโควิด19 และร่วมกันออกแบบการดำเนินงานเพื่อให้เกิดระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยและเป็นธรรมรวมถึงความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในยุค new normal ด้วย

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค