เครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสงขลา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมประสานการทำงานคุ้มครองสิทธิร่วมกับหน่วยบริการและเครือข่ายภาคประชาชน

เครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสงขลา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมประสานการทำงานคุ้มครองสิทธิร่วมกับหน่วยบริการและเครือข่ายภาคประชาชน
เครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสงขลา ได้รับงบสนับสนุนจาก สปสช.เขต 12 สงขลา ดำเนินกิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมประสานการทำงานคุ้มครองสิทธิร่วมกับหน่วยบริการและเครือข่ายภาคประชาชน ณ ห้องประชุมโรงแรมหาดใหญ่รามา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วม จากหน่วยบริการ (ศูนย์สิทธิหลักประกัน) 10 อำเภอ จาก 16 อำเภอและ เครือข่ายศูนย์ประสานงานภาคประชาชน 16 อำเภอ รวมเจ้าหน้าที่ สปสช. และคณะทำงาน ทั้งสิ้น 33 คน
โดยมีวัตถุประสงค์
📌เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ ในระบบหลักประกันสุขภาพ
📌เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของศูนย์ประสานงานภาคประชาชนและหน่วยบริการ
📌เพื่อร่วมเชื่อมประสานหาแนวทางการทำงานร่วมกันในพื้นที่ต่อไป
🖊️🖊️และเปิดวงแลกเปลี่ยนการทำงาน โดย เจ้าหน้าที่ สปสช.ได้อัพเดตสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันฯ ปี2566 ที่ครอบคลุมการรับบริการของประชาชนสิทธิบัตรทอง มีหน่วยบริการได้แลกเปลี่ยนสถานการณ์การทำงาน เช่น กรณีการเรียกเก็บเงินนอกเวลาราชการ ที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้จากผู้มารับบริการ และหน่วยบริการสามารถเบิกจ่ายได้จาก สปสช. เป็นต้น หรือกรณีมีเหตุอันสมควรที่ต้องเข้ารับบริการ สามารถเข้ารับบริการที่ไหนก็ได้ (OP Any way)
📝📝เครือข่ายภาคประชาชนแลกเปลี่ยนการย้ายสิทธิให้กับชาวบ้าน การทำงานให้ข้อมูลสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้มารับบริการในชุมชน
…ข้อเสนอจากการแลกเปลี่ยน…
>>หน่วยบริการยินดีให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้าให้ร่วมทำงานให้ข้อมูล ณ หน่วยบริการด้วยกันเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มารับบริการได้มากขึ้น
>>การลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจในระดับพื้นที่
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค