เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาค ใต้ ชวน สสจ.ร่วมมือจัดการปัญหาอาหารยาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายออนไลน์ “

เวทีสภาผู้บริโภคภาคใต้ ครั้งที่11 “ความร่วมมือในการจัดการปัญหาอาหารยาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายออนไลน์ “

จากข้อมูลการเฝ้าระวัง อาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากข้อมูลการยกเลิกเลขสารบบของอย.ในช่วงปี2560-2565 ตัวผลิตภัณฑ์ 81 ตัวในช่วงวันที่9พ.ค -10มิ.ย. 65 พบมี ข้อมูลการร้านค้าออนไลน์ที่ขายในแพลตฟอร์มต่างๆจำนวน 816 ร้าน

ปัญหาที่พบในการสำรวจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีการยกเลิกเลขสารบบอาหารในระบบออนไลน์

 1. มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เดิม ใช้ชื่อเดิม เลขสารบบเดิม ยังมีจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม ร้านค้าออนไลน์
 2. การใช้ชื่อผลิตภัณฑ์เดิมเพื่อจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยเปลี่ยนเลขสารบบอาหารใหม่ เมื่อทำการตรวจสอบไม่พบเลขสารบบอาหารใหม่ในระบบของ อย.
 3. การใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่เลขเดิมสารบบ โดยตรวจพบในระบบของ อย.
 4. ร้านค้ามีการโพสต์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านเพจ ซึ่งเป็นโพสต์ที่นานมาแล้ว ระยะเวลา 5 เดือนขึ้นไปและโพสต์เมื่อเร็วๆนี้ ยังคงมีการจำหน่ายอยู่ แต่แจ้งว่าสินค้าหมด

ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีการยกเลิกเลขสารบบอาหารในระบบออนไลน์

          ข้อเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

 1. มีการจัดการระบบฐานข้อมูลระบบสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพของอย.เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลก่อนการซื้อผลิตภัณฑ์และการส่งข้อมูลรายการผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
 2. ข้อมูลการประกาศยกเลิกผลิตภัณฑ์ 81 รายการ ให้มีภาพและรายละเอียดที่ครบถ้วน
 3. ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในสื่อออนไลน์และอีมาร์เก็ตเพลสต่าง ๆ นั้น ให้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
  ข้อเสนอต่อกระทรวงดิจิตอล 

  1. การจัดการข้อมูลที่เจอในแพลตฟอร์มๆให้เป็นปัจจุบันและมีเลขสารบบที่ถูกต้อง
  2. มีมาตรการจัดการกับร้านค้าที่โพสต์ขายสินค้าแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวในระบบออนไลน์

 

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค