เครือข่ายู้บริโภคภาคใต้ สรุปโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยและเป็นธรรมโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค ภาคใต้ พร้อมขับเคลื่อนต่อ

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ จัดสรุปบทเรียนการทำงาน โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยและเป็นธรรมโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค ภาคใต้ โดยมีเครือข่ายผู้บริโภค ที่เข้าร่วมจาก 5 จังหวัด ได้แก่ สมาคมผู้บริโภคสงขลา สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจ.ปัตตานี เครือข่ายผู้บริโภคจ.กระบี่ เครือข่ายผู้บริโภคจ.ภูเก็ต และเครือข่ายบริโภคจ.นราธิวาส
โดยประเด็นในการสรุปบทเรียนคือ
+การทำงานขับเคลื่อนระบบขนส่งมวลชน
+การขับเคลื่อนรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยและการขยายผลโรงเรียต้นแบบ
+การทำงานรณรงค์ลดอุบัติเหตุและการรวมกลุ่มู้เสียหาย
+ทิศทางการทำงาน การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยและเป็นธรรม
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค