เตรียมพร้อมการจัดการรถรับส่งนักเรียน ต้อนรับการเปิดเรียนแบบออนไซต์

สมาคมผู้บริโภคสงขลาร่วมพูดคุยอ.สุธรรม แก้วยอดทอง หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 สงขลา เพื่อวางแผนการจัดการศูนย์เรียนรู้เรื่องการจัดการรถรับส่งนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2 ในการเป็นจุดศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่องการจัดการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยให้กับโรงเรียนที่สนใจในการจัดการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค