โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการทำงานเครือข่ายวิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคใต้

ทีมงานสมาคมผู้บริโภคสงขลาและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้เข้าร่วมกับกพย.ใต้ อบรม    16-17 มกราคม 2566 โรงแรมที อาร์ ร็อค ฮิลล์ -หาดใหญ่ สงขลา
สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคใต้ร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม
เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้เท่าทัน ใช้ยาอย่าสมเหตุผลและปลอดภัย
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค