สมาคมผู้บริโภคสงขลา หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สภาองค์กรของผู้บริโภค ประสานความร่วมมือสื่อมวลชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา

วันที่ 26 เดือนมกราคม 2565สมาคมผู้บริโภคสงขลา หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สภาองค์กรของผู้บริโภค ได้จัดประชุมความร่วมมือสื่อมวลชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดสงขลาผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM MEETING) โดยองค์กรสื่อที่เข้าร่วม คือ สถานีวิทยุ เอฟเอ็ม 88 มอ.หาดใหญ่ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสและเว็บเพจ สงขลาโฟกัส สภาผู้ชมผู้ฟัง ไทยพีบีเอส เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนการทำงานของสื่อมวลชนและบทบาทการทำงานของหน่วยงานประจำจังหวัดสงขลาสภาองค์กรของผู้บริโภค เปิดพื้นที่เผยแพร่ข้อมูลการทำงานสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดสงขลา

ผลจากการพูดคุยแลกเปลี่ยน ได้รูปแบบแนว ทางการทำงาน ดังนี้

1.สร้างช่องทางการสื่อสารร่วมกันในทำงาน เช่น กลุ่มไลน์ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน ให้คำปรึกษา และเป็นช่องทางการส่งต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
2.การเชื่อมประสานงานกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ประจำจังหวัด เพื่อการกระจายข้อมูลสื่อสำหรับเผยแพร่ได้เร็วขึ้น
3. ผลิตสื่อที่สามารถเข้าใจได้ง่าย สั้นกระชับ เจาะประเด็นตรงใจผู้บริโภค
4.เปิดพื้นที่ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำหรับองค์กรผู้บริโภคและองค์กรภาคประชาสังคม
5.การพัฒนาทักษะด้านงานสื่อสารและงานข้อมูลขององค์กรผู้บริโภค เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนทำงาน ต่อไป

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค