ประกาศรายชื่อสมาชิกและองค์กรของผู้บริโภคที่ได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือจากหน่วยงานประจำจังหวัดสงขลาสภาองค์กรของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศหน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สภาองค์กรของผู้บริโภค
เรื่อง รายชื่อสมาชิกและองค์กรของผู้บริโภคที่ได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือจากหน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สภาองค์กรของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

📝รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ  ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

00_ประกาศรายชื่อข้อเสนอโครงการหน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา (1)

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค