ยื่นหนังสือถึง ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย อีก 11 องค์กร เรื่องขอให้พิจารณามาตรการการป้องกันการระบาดโรคโควิด-19

วันนี้ 31 /05/64 สมาคมผู้บริโภคสงขลา เป็นผู้แทนในการยื่นหนังสือถึง ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย อีก 11 องค์กร เรื่องขอให้พิจารณามาตรการการป้องกันการระบาดโรคโควิด-19 ที่ชัดเจนสร้างความมั่นใจต่อสาธารณะ พร้อมทั้งยื่นข้อเสนอและข้อเรียกร้องเพื่อติดตามการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 5 ข้อ ดังนี้
1.บนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน
2.เพื่อป้องกันการระบาดสู่ชุมชน
3.การสร้างกลไกเพื่อสร้างความมั่นใจในช่วงการระบาดยาว
4.การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันให้มีระบบข้อมูลเพื่อจัดการปัญหาอนาคต
5.การจัดการต่อความกังวลในการดำเนินวิถีชีวิตตามบริบทสังคม
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค