ข้อมูลสำหรับผู้บริโภค

สิทธิผู้บริโภค 5 ประการ

 1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร ข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
 2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกซื้อเลือกหาสินค้าหรือบริการ
 3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
 4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
 5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย เมื่อถูกละเมิดสิทธิ

The United Nations Guidelines for Consumer Protection

 1. The Right to Safety
 2. The Right to Be Informed
 3. The Right to Choose
 4. The Right to Be Heard
 5. The Right to Satisfaction of Basic Needs
 6. The Right to Redress
 7. The Right to Consumer Education
 8. The Right to a Healthy Environment

สมาคมผู้บริโภคสงขลา

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค