ประชุมเครือข่ายแกนนำอาสาสมัครผู้บริโภค จังหวัดสงขลาผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM

 

เช้าวันที่ 29 เมษายน 2564 สมาคมผู้บริโภคสงขลา ได้จัดประชุมเครือข่ายอาสาสมัครผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อำเภอระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ สิงหนคร เมือง รัตภูมิ ควนเนียง บางกล่ำ คลองหอยโข่ง นาหม่อม หาดใหญ่และสะเดา ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมแบบเจอหน้ากันได้ จึงปรับแผนมาเป็นแบบประชุมออนไลน์ เพื่อให้เครือข่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมทำความเข้าใจแผนงานโครงการองค์กรคุณภาพฯ จ.สงขลาของปี 63-65 และร่วมวางแผนการทำงานในระดับพื้นที่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดระลอกสาม ซึ่งแผนงานที่แลกเปลี่ยนมีดังนี้

>การสนับสนุนการดำเนินของจังหวัด

>การขยายพื้นที่องค์กรการดำเนินงาน

>การเฝ้าระวังเรื่องร้องเรียนออนไลน์และทั่วไปในระดับพื้นที่

>การจัดเวทีสภาผู้บริโภคระดับจังหวัด

>>การเผยแพร่ข้อมูลสื่อสารสาธารณะ เช่น การทำข้อมูลสรุปการดำเนินงาน การสรุปข้อมูลสถานการณ์ทั่วไป เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ราคาสินค้าต่างๆ การโฆษณาเกินจริง เป็นต้น

เครือข่ายแกนนำอาสาสมัคร ได้เรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนการใช้โปรแกรมออนไลน์ ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพคนทำงานในการใช้เครื่องมือการสื่อสารให้เท่าทันสถานการณ์อีกด้วย

     

  

       

     

   

 

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค