ยาโมลนูพิราเวียร์ (MoInupiravir) ห้ามซื้อมารับประทานเอง

 

ยาโมลนูพิราเวียร์ (MoInupiravir) เป็นยาเม็ดชนิดรับประทานออกฤทธิ์ต้านไวรัส พัฒนาขึ้นเพื่อใช้รักษาโรคไข้หวัดใหญ่และยังสามารถออกฤทธิ์ต่อต้านไวรัสโคโรนาได้หลายชนิด เช่น โรคซาร์ส โรคเมอร์ส และเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 มีกลไกการออกฤทธิ์ไม่ต่างจากยาฟาวิพิราเวียร์ คือ ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของ RNA ไวรัสและลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรง

โดย ‘โมลนูพิราเวียร์’ ได้รับการอนุมัติจากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ให้ใช้ในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถือเป็นยาควบคุมพิเศษเช่นเดียวกับยาฟาวิพิราเวียร์ที่สามารถใช้เฉพาะในสถานพยาบาล และต้องได้รับการประเมินอาการและการจ่ายยาจากแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

เนื่องจาก ‘โมลนูพิราเวียร์’ นั้นมีข้อควรระวังในการใช้ยา โดยเฉพาะการห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และต้องมีการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยาอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ หากใช้ยานี้อย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดเชื้อดื้อยา ซึ่งยากต่อการรักษาต่อไปได้

*ผู้บริโภคสามารถทราบได้ว่ายาชนิดไหนเป็นยาควบคุมพิเศษโดยการสังเกตบนฉลากยา ซึ่งฉลากยาควบคุมพิเศษจะมีตัวหนังสือ ‘สีแดง’ ที่เขียนว่า “ยาควบคุมพิเศษ” อยู่บนกล่องยาตำแหน่งใกล้ ๆ กับเลขทะเบียนยา*

ดังนั้น ผู้บริโภคจึงไม่สามารถหาซื้อ ‘โมลนูพิราเวียร์’ ได้จากร้านขายยาทั่วไปและไม่สามารถซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพบว่า มีการจำหน่ายยาโมลนูพิราเวียร์ผ่านช่องทางออนไลน์ และอาจมีร้านขายยาบางร้านที่จำหน่ายยาดังกล่าวให้ผู้บริโภคโดยที่ไม่มีใบสั่งจ่ายยาโดยแพทย์ สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) จึงอยากแจ้งเตือนผู้บริโภคไม่ควรซื้อยา ‘โมลนูพิราเวียร์’ มารับประทานเอง เนื่องจากเหตุผลที่กล่าวไปข้างต้น โดยเฉพาะการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ เพราะอาจเสี่ยงต่อการได้รับยาปลอมหรือเป็นยาที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน ซึ่งไม่ปลอดภัยต่อตัวผู้บริโภคเองด้วย

ทั้งนี้ การจำหน่าย ‘ยาโมลนูพิราเวียร์’ โดยไม่มีใบสั่งจ่ายยาจากแพทย์ผ่านร้านขายยาหรือช่องทางออนไลน์ นับว่ามีความผิดทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ตามมาตรา 12 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขาย หรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบัน เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท และมาตรา 19 วรรค 1 ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือขายยาแผนปัจจุบันนอกสถานที่ที่กำหนด ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 2,000 – 5,000 บาท

หากผู้บริโภคท่านใดพบว่ามีการวางขายยาโมลนูพิราเวียร์ทั้งช่องทางออนไลน์และช่องทางอื่น ๆ ผู้บริโภคสามารถแจ้งเบาะแสมายัง สอบ. เพื่อที่ สอบ. จะรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่แจ้งเตือนภัยแก่ผู้บริโภค รวมทั้งร่วมกับภาครัฐดำเนินการกับผู้กระทำผิด เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป

ติดต่อ สอบ.ได้ที่
แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์
อีเมล : complaint@tcc.or.th
โทรศัพท์ : 02 239 1839
เฟซบุ๊กอินบ็อกซ์ : สภาองค์กรของผู้บริโภค
Line Official : @tccthailand

ที่มา: สภาองค์กรของผู้บริโภค

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค