สอบ.- สกร. เปิดเวทีประชุมพัฒนาเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค เชื่อมงานคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างองค์กรผู้บริโภคกับภาครัฐ

 

หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สมาคมผู้บริโภคสงขลา เครือข่ายององค์กรผู้บริโภคภาคใต้ ร่วมประชุมพัฒนาเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาสังคม โดย สภาองค์กรของผู้บริโภค วันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค ได้กล่าวถึงภารกิจในการสัญจรว่า สภาองค์กรของผู้บริโภคลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อลงไปบอกว่า ตอนนี้ผู้บริโภค ‘มีเพื่อน มีคนรู้ใจ ที่จะรู้ปัญหาผู้บริโภค’ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ที่ต้องการให้มีองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และได้มีการผลักดันและรณรงค์เรื่อยมาจนถึงรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2560 กระทั่งเกิด พ.ร.บ.จัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2562 ทั้งนี้ สภาองค์กรของผู้บริโภคที่ตั้งขึ้น จะร่วมกันแก้ไขปัญหาผู้บริโภค ไม่ต่างจากเพื่อน คนรู้ใจ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการกระตุ้นให้ผู้บริโภคภาคใต้ที่หลายจังหวัดยังไม่มีการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายให้เกิดการรวมตัวกันเพื่อปกป้องผู้บริโภคในพื้นที่

ขณะที่ นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ผู้บริโภคในหลายจังหวัดยังไม่ตื่นตัวในการจัดตั้งองค์กรเพื่อรวมกันปกป้องสิทธิผู้บริโภค โดยทั่วประเทศมีเพียงแค่ 40 จังหวัดที่มีองค์กร ส่วนบางจังหวัดยังไม่มีตัวแทน หรือมีตัวแทนการทำงานแต่ยังทำงานที่เป็นหลักวิชาการหรือทำงานแบบให้เกิดหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ยังไม่ดีพอ ดังนั้นการลงพื้นที่ภาคใต้ครั้งนี้เป็นไปเพื่อแนะนำการรวมตัวและการทำงานในเชิงการเก็บหลักฐานเพื่อใช้อ้างอิงเชิงประจักษ์ได้

ทางด้าน นายสรศักดิ์ ระดาเขตร์ นิติกรชำนาญการ สำนักงานสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมให้ข้อมูลและชี้แจงกระบวนการขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนองค์กรผู้บริโภคเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาองค์กรของผู้บริโภค

ด้าน นางสาวจุฑา สังขชาติ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ และ เลขาธิการสมาคมผู้บริโภคสงขลา นำเสนอสถานการณ์ปัญหาและการดำเนินงานในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีการผลักดันเรื่องการขึ้นทะเบียนองค์กรผู้บริโภคและการแก้ไขปัญหาผู้บริโภคในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การถูกหลอกลวงทางออนไลน์ ปัญหาการซื้อขายสินค้าและการดำเนินงานของหน่วยงานประจำจังหวัด 3 จังหวัด ได้แก่ หน่วยงานประจำ จ.สงขลา หน่วยงานประจำ จ.สตูล และหน่วยงานประจำ จ.สุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ การเสวนา “เส้นทางการทำงานผู้บริโภคและความท้าทายในการคุ้มครองผู้บริโภคยุคดิจิทัล” วิทยากรโดย นายสรศักดิ์ ระดาเขตร์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง (สกร.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล รองเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค, น.ส.สิรินนา เพชรรัตน์ กรรมการผู้แทนเขตพื้นที่ภาคใต้ สภาองค์กรของผู้บริโภค, นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง หัวหน้าหน่วยงานประจำจ.สตูล, นางชโลม เกตุจินดา กลไกเขตพื้นที่ภาคใต้ สภาองค์กรของผู้บริโภค และนายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา โดยเป็นการแนะนำบทบาทการทำงานของแต่ละพื้นที่ รวมถึงความท้าทายในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคยุคดิจิทัล

 

 

ที่มา: สมาคมผู้บริโภคสงขลา

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค