เครือข่ายผู้บริโภค อ.ควนเนียง จัดประชุมเครือข่าย ฝึกกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาร้องเรียนผู้บริโภคเชิงพื้นที่

 

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.65 เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดยการสนับสนุนจากสภาองค์กรของผู้บริโภค หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมเครือข่ายผู้บริโภคอำเภอควนเนียง ณ ที่ทำการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางเหรียง โดยมีเครือข่ายเข้าร่วมจาก 3 ตำบล (ทั้งหมด 4 ตำบล)

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่สิทธิผู้บริโภคสถานการณ์ปัญหาและแนวทางแก้ไขทั้งยังขยายผลการรับรู้ของเครือข่ายผู้บริโภคให้ครอบคลุมพื้นที่โดยมีกระบวนการ ให้ข้อมูลเรื่องสิทธิผู้บริโภคจากสถานการณ์ปัญหาการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานประจำจังหวัดและมีการทำกระบวนการระดมปัญหาผู้บริโภคในพื้นที่ มีการฝึกวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ทั้ง 8 ด้าน จากการปัญหาของพื้นที่ ทำให้เครือข่ายผู้เข้าร่วมเข้าใจในประเด็นปัญหาผู้บริโภคมากขึ้นและพร้อมที่จะเป็นหน่วยรับเรื่องขยายพื้นที่การทำงานเพื่อส่งต่อข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนต่อไป

 

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค